เวย์โปรตีนคุณภาพสูง ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ | ติดตามเราบน

ภาษาไทย | English สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับเรา


วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการผลิต "ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม"
และแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับพึงพอใจอย่างกว้างขวาง
มีความปลอดภัย คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน”


  • สร้างความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุม ทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ รสชาติ คุณภาพ และประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าควรได้รับตามมาตรฐานสากล
  • ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการ และความประทับใจของลูกค้า
  • ขยายฐานธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสู่การค้าที่ยั่งยืน ทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและในระดับสากล


พันธกิจ

  • มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รสชาติอร่อย คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี ปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม จัดส่งสินค้าตรงเวลา
  • ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรม ให้แก่ผู้ลงทุน พนักงานในองค์กร กลุ่มลูกค้า พร้อมสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน
  • สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
  • พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรทุกด้าน เพื่อสร้างความมั่นคง ความก้าวหน้า นำไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน


ค่านิยม

1. มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า

มุ่งมั่น ศึกษากลุ่มลูกค้าถึงความต้องการอย่างแท้จริง เพื่อนำมาตอบสนองลูกค้า จนเกิดการบริการที่พึงพอใจและน่าประทับใจ

2. ร่วมมือ ร่วมใจทำงานเป็นทีม

ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจทำงานเป็นทีม ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

3. สร้างสรรค์สินค้า

คิดสร้างสรรค์สินค้า คุณภาพมาตรฐาน ให้เกิดประโยชน์ และบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย จนเกิดความประทับใจแก่ลูกค้า

4. มีวินัยปฏิบัติงาน

มีวินัยในการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้น ทันเวลา ตรงตามแผนงานที่วางไว้ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

5. ยึดมั่นจริยธรรม

ความคิด คำพูด และการกระทำ ต้องเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า รวมไปถึงเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายคุณค่า

“บริษัท เจพี บราเทอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ยืนหยัดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนสูงสุด พร้อมได้รับรองมาตรฐาน การจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย.อย่างถูกต้อง และมาตรฐานต่างๆ ตามหลักสากล